Dataskydds­beskrivning

Denna dataskyddsbeskrivning beskriver hur Advokatbyrå Boucht & Nikula samlar, behandlar och skyddar personuppgifter.

Personuppgiftsansvarig

Advokatbyrå Boucht & Nikula förbinder sig till att behandla dina personuppgifter på ett lagligt, korrekt och öppet sätt.

Kontaktperson: Advokat Peter Nygård
050 5317 243
peter.nygard@boucht-nikula.com

Personuppgifternas användningsmål och grund

Advokatbyrå Boucht & Nikula använder personuppgifter endast i den omfattning det behövs för att kunna genomföra de uppdrag som Advokatbyrå Boucht & Nikula anlitas till att utföra. Eftersom samtliga kundens (den registrerades) personuppgifter omfattas av advokatens tystnadsplikt utlämnas inga uppgifter till tredje part. Grund för behandling och samling av personuppgifter är uppdraget i fråga samt skriftligt samtycke.

Registrets personuppgiftsinnehåll

Advokatbyrå Boucht & Nikula samlar in endast de personuppgifter som är nödvändiga för att kunna genomföra uppdraget i fråga, samt de uppgifter som byrån måste samla in i enlighet med lagen om förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism.

T.ex:

  • Namn
  • Födelsedatum och/eller Personbeteckning
  • Adress
  • Telefonnummer
  • E-postadress
  • Uppgifter om kunden och kundens närståendes eventuella politiskt utsatta ställning
  • Uppgifter om ursprung för tillgångar i affärstransaktioner
  • Uppgifter om motparten

Lagring av personuppgifter och skydd av personuppgifter

Lagringen av personuppgifterna sker dels i fysisk form, dels i elektronisk form. I och med att uppdragsavtal ingås så samlar vi in och mappar de uppgifter som är nödvändiga för uppdraget. Efter att uppdraget slutförts arkiveras mappen för en tid på åtminstone tio år. Arkivet är alfabetiserat och dörren till arkivet är låst, endast advokaterna och arbetstagarna vid Advokatbyrå Boucht & Nikula har tillgång till nyckeln.

För fakturering bevaras personuppgifter i faktureringsprogrammet CSI.
CSI Helsinki Oy
FO-nummer: 1826556-9
Vilhelmsbergsgatan 11 C, 00500 Helsingfors
Efter att ett uppdrag slutförts sparas uppdraget samt kunduppgifterna (personuppgifter). Kunduppgifterna sparas i ett kundregister för att vi skall kunna förhindra jävsituationer i framtida kundförhållanden. CSI ansvarar för att personuppgifterna skyddas och CSI förbinder sig till att behandla uppgifter konfidentiellt.

Överlåtelse av personuppgifter

Advokatbyrå Boucht & Nikula överlåter inga personuppgifter till tredje parter (utomstående) förutom i den mån det är nödvändigt för att utföra uppdraget i fråga.

Den registrerades rättigheter

Den registrerade har rätt till att kontrollera vilka uppgifter som finns lagrade i kundregistret angående den registrerades egen person. Den registrerade har rätt till att veta rättsgrunden och syftet för lagringen. Rätten till insyn kan begränsas av advokatens tystnadsplikt. Felaktiga uppgifter ska korrigeras. Den registrerade har rätt att anföra besvär hos tillsynsmyndigheten ifall advokatbyrån inte iakttagit den tillämpliga lagstiftningen.

Rätten till att bli bortglömd

Den registrerade har en utgångsmässig rätt till att bli bortglömd, med andra ord rätt till att kräva att den registrerades personuppgifter raderas från registret. Rätten att bli bortglömd tillämpas däremot inte då behandling och lagring av personuppgifter är nödvändig för att uppgöra eller besvara rättsliga krav. Det material som uppstår i samband med uppdraget måste sparas i enlighet med advokatförbundets anvisningar. Advokatbyrån är även skyldig till att förhindra att jävsituationer uppstår, denna skyldighet är inte tidsbegränsad, således måste advokatbyrån lagra de personuppgifter som är nödvändiga för att förhindra att jävsituationer uppstår.