Boucht & Nikula

Tjänster & Priser

Tjänster

Advokatbyrå Boucht & Nikula utför juridiska uppdrag på finska, svenska och engelska. Byrån mottar också uppdrag från utlandet. På advokatbyrån verkar advokaten Peter Nygård och vicehäradshövdingen Björn Boucht. Alex Rauhala är biträdande jurist och Frej Forsén assisterar på byrån vid sidan om studierna. Vi är en av de advokatbyråer som tjänstgör som juridiska rådgivare för medlemmarna Österbottens företagarförening.

Advokatbyrån är grundad år 1941 och är Österbottens äldsta byrå.

Våra tjänster

Familjerätt

Vi bistår i tvister som hänför sig till äktenskapsskillnader eller avslutande av samboförhållanden och därtill hörande ekonomiska tvister och vårdnadstvister gällande barn. Vi upprättar intressebevakningsfullmakter, äktenskapsförord, avvittringar och avtal som gäller egendomsfördelningen då samboförhållandet avslutas.

Arbetsrätt

Vi bistår i tvister som hänför sig till anställningsförhållanden, erbjuder rådgivning gällande bl.a. innehållet i arbetsavtal, parternas rättigheter och skyldigheter under anställningsförhållandet, frågor om jämställdhet och lika behandling, integritetsskyddet i arbetslivet och ändringssökande rörande tjänsteutnämningar. Vi bistår också i handläggningen av arbetsbrottmål i domstol.

Förvaltningsrätt

Vi erbjuder rådgivning angående frågor som berör olika förvaltningsförfaranden. Vi bistår i handläggningen av olika ärenden i förvaltningsdomstol eller högsta förvaltningsdomstolen, bl.a. ändringssökande med anledning av en kommunal myndighets beslut.

Bostads- och fastighetstvister

Skadeståndsrätt, speciellt fukt- och mögelskador samt tvister i anledning av dolda fel. Vi biträder även vid lantmäteriförrättningar och vid rättegångar i jorddomstolen.

Hälsovårdsjuridik

Vi bistår i frågor gällande bl.a. patientens rättsskydd, patientskador och därtill hörande ersättningsanspråk.

Brottsmål

Vi sköter uppdrag både som försvarare och som brottsofferbiträden i alla typer av brottsmålsärenden.

Arvsrätt

Vi upprättar bland annat bouppteckningar, arvskiften och testamenten.

Avtalsrätt

Omsorgsfullt skrivna avtal vid rätt tidpunkt utgör en fundamental del av riskhanteringen och sparar tid, pengar och affärsrelationer. Därför lönar det sig att vända sig till oss innan det uppstår juridiska oklarheter rörande ett avtal.
Vi bistår med att uppgöra, kommentera och göra riskbedömningar av avtal. Vi biträder också vid olika avtalstvister.

Priser

Byråns fakturering grundar sig på den tid som använts vid utförandet av uppdraget.

Timarvode

Sedvanliga uppdrag: 190-250 euro/h.
Rättegångar och uppdrag som kräver specialkunskap: 250-310 euro/h.

I alla våra priser ingår 24% mervärdesskatt.