Boucht & Nikula

Tjänster & Priser

Tjänster

Advokatbyrå Boucht & Nikula utför juridiska uppdrag på finska, svenska och engelska. Byrån mottar också uppdrag från utlandet. På advokatbyrån verkar advokaten Peter Nygård och vicehäradshövdingen Björn Boucht. Alex Rauhala är biträdande jurist och Elin Hautamäki assisterar på byrån vid sidan om studierna. Vi är en av de advokatbyråer som tjänstgör som juridiska rådgivare för medlemmarna Österbottens företagarförening.

Advokatbyrån är grundad år 1941 och är Österbottens äldsta byrå.

Våra tjänster

Familjerätt

Vi bistår i tvister som hänför sig till äktenskapsskillnader eller avslutande av samboförhållanden och därtill hörande ekonomiska tvister och vårdnadstvister gällande barn. Vi upprättar intressebevakningsfullmakter, äktenskapsförord, avvittringar och avtal som gäller egendomsfördelningen då samboförhållandet avslutas.

Läs mera om vårdnad- och boendetvister Läs mera om fördelning av egendom vid skilsmässa Läs mera om bodelning då ett samboförhållande upphört Läs mera om äktenskapsförord Läs mera om intressebevakningsfullmakt

Brottsmål

Vi sköter uppdrag både som försvarare och som brottsofferbiträden i alla typer av brottsmålsärenden.

Är du misstänkt för ett brott? Läs mera här Har du blivit utsatt för ett brott? Läs mera här

Arvsrätt

Vi upprättar bland annat bouppteckningar, arvskiften och testamenten. Med fullmakt av dödsbodelägarna kan vi sköta alla praktiska frågor som gäller dödsboet fram tills dödsboet är moget för att skiftas.

Läs mera om arv och testamente Läs mera om skötsel av dödsbo

Bostads- och fastighetstvister

Skadeståndsrätt, speciellt fukt- och mögelskador samt tvister i anledning av dolda fel. Vi biträder även vid lantmäteriförrättningar och vid rättegångar i jorddomstolen.

Har du köpt t.ex. ett egnahemshus eller en sommarstuga som visar sig vara fukt- eller mögelskadat?

Läs mera här

Har du sålt t.ex. ett egnahemshus eller en sommarstuga som visar sig vara fukt- eller mögelskadat?

Läs mera här

Arbetsrätt

Vi bistår i tvister som hänför sig till anställningsförhållanden, erbjuder rådgivning gällande bl.a. innehållet i arbetsavtal, parternas rättigheter och skyldigheter under anställningsförhållandet, frågor om jämställdhet och lika behandling, integritetsskyddet i arbetslivet och ändringssökande rörande tjänsteutnämningar. Vi bistår också i handläggningen av arbetsbrottmål i domstol.

Förvaltningsrätt

Vi erbjuder rådgivning angående frågor som berör olika förvaltningsförfaranden. Vi bistår i handläggningen av olika ärenden i förvaltningsdomstol eller högsta förvaltningsdomstolen, bl.a. ändringssökande med anledning av en kommunal myndighets beslut.

Hälsovårdsjuridik

Vi bistår i frågor gällande bl.a. patientens rättsskydd, patientskador och därtill hörande ersättningsanspråk.

Avtalsrätt

Omsorgsfullt skrivna avtal vid rätt tidpunkt utgör en fundamental del av riskhanteringen och sparar tid, pengar och affärsrelationer. Därför lönar det sig att vända sig till oss innan det uppstår juridiska oklarheter rörande ett avtal.
Vi bistår med att uppgöra, kommentera och göra riskbedömningar av avtal. Vi biträder också vid olika avtalstvister.

Priser

Byråns fakturering grundar sig på den tid som använts vid utförandet av uppdraget.

Timarvode

Sedvanliga uppdrag: 190-250 euro/h.
Rättegångar och uppdrag som kräver specialkunskap: 250-310 euro/h.

I alla våra priser ingår 24% mervärdesskatt.