Tietosuojaseloste

Tämä tietosuojaseloste selvittää millä tavoin Asianajotoimisto Boucht & Nikula keräilee, käsittelee ja suojaa henkilötietojasi.

Rekisterinpitäjä

Asianajotoimisto Boucht & Nikula sitoutuu käsittelemään henkilötietojasi laillisesti, asiallisesti ja avoimesti.

Yhteyshenkilö: Asianajaja Peter Nygård
050 5317 243
peter.nygard@boucht-nikula.com

Henkilötietojen käyttötarkoitus ja peruste

Asianajotoimisto Boucht & Nikula käsittelee henkilötietoja ainoastaan siinä laajuudessa mikä on tarpeellista suhteessa toimiston toimeksiantoihin. Asiakkaan henkilötiedot kuuluvat kokonaisuudessaan asianajajan vaitiolo- ja salassapitovelvollisuuden piiriin, tämän takia henkilötietoja ei luovuteta kolmannella. Peruste henkilötietojen käsittelylle on toimeksiantosopimus ja kirjallinen suostumus.

Rekisteriin kerättäviä tietoja

Asianajotoimisto Boucht & Nikula keräilee ainoastaan niitä henkilötietoja mitkä ovat tarpeellisia toimeksiannon suorittamista varten ja niitä tietoja mitä toimiston on kerättävä Laki rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen vastustamisesta mukaan.

Kerättäviä henkilötietoja ovat esimerkiksi:

  • Nimi
  • Syntymäaika ja/tai henkilötunnus
  • Osoite
  • Puhelinnumero
  • Sähköpostiosoite
  • Tieto asiakkaan ja/tai asiakkaan läheisen poliittisesta vaikutusvallasta
  • Tieto liiketoimeen liittyvien varojen alkuperästä
  • Tieto vastapuolesta

Henkilötietojen säilyttäminen ja tietosuoja

Henkilötietoja säilytetään sekä fyysisessä muodossa, että elektronisessa muodossa. Toimeksiannon yhteydessä kerätään tietoja siinä mittakaavassa kun on tarpeen. Kun toimeksianto on saatettu loppuun, asiakirjat arkistoidaan ja säilytetään 10 vuotta. Arkistoon pääsyyn tarvitaan avain joka on ainoastaan toimiston asianajajien ja työntekijöiden saatavilla.

Laskutusta varten henkilötietoja säilytetään laskutusohjelmassa CSI.
CSI Helsinki Oy
Y-tunnus: 1826556-9
Vilhonvuorenkatu 11 C, 00500 Helsinki
Kun toimeksianto on saatettu loppuun toimeksiantajan asiakastiedot (henkilötiedot) säilytetään ohjelmassa. Asiakastiedot säilytetään asiakasrekisterissä jotta voimme selvittää esteellisyystilanteita tulevissa toimeksiannoissa. CSI vastaa siitä, että henkilötietoja suojataan ja CSI sitoutuu myös siihen, että henkilötietoja käsitellään luottamuksellisesti.

Henkilötietojen luovuttaminen

Asianajotoimisto Boucht & Nikula ei luovuta henkilötietoja kolmannelle (ulkopuoliselle) pois lukien siinä tapauksessa, että se on tarpeen toimeksiantoa varten.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa mitä tietoja säilytetään hänestä. Rekisteröidyllä on oikeus saada tietoa perusteesta säilyttämiselle. Oikeus saada tietoa voi olla rajoitettu asianajan vaitiolovelvollisuudesta johtuen. Virheellisiä tietoja korjataan. Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle jos asianajotoimisto ei ole ottanut sovellettava lainsäädäntö huomioon toiminnassaan.

Oikeus tulla unohdetuksi

Rekisteröidyllä on lähtökohtainen oikeus tulla unohdetuksi, toisin sanoen, rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että hänen henkilötietojaan poistetaan rekistereistä. Oikeus tulla unohdetuksi ei kuitenkaan voida soveltaa silloin kun henkilötietojen käsittely ja säilyttäminen on tarpeellinen oikeudellisten vaateen laatimiseksi ja vastaamiseksi. Asiakirjat liittyen toimeksiantoon on säilytettävä Suomen Asianajajaliiton ohjeiden mukaisella tavalla. Asianajotoimisto on velvollinen selvittämään esteellisyyttä tulevissa toimeksiannoissa, tämä velvollisuus ei ole ajallisesti rajattu, minkä takia asianajotoimisto on säilytettävä henkilötiedot mitkä ovat tarpeellisia tätä varten riippumatta oikeudesta tulla unohdetuksi.