Boucht & Nikula

Har du köpt t.ex. ett egnahemshus eller en sommarstuga som visar sig vara fukt – eller mögelskadat?

Läs mera här hur vi kan hjälpa dig

Rättshjälp vid bostads- och fastighetstvister för köparen

Köparen får inte som ett fel åberopa en omständighet som skulle ha kunnat konstateras vid en granskning av fastigheten före köpet gjordes. Köparen får inte heller som ett fel åberopa en omständighet som hen måste antas ha känt till vid köpslutet. Köparen är inte skyldig att utan s.k. särskild orsak kontrollera riktigheten i de uppgifter som säljaren har lämnat och inte heller att utsträcka granskningen till sådana omständigheter som förutsätter tekniska åtgärder eller andra åtgärder som avviker från det sedvanliga. I allmänhet undersöks en fastighets skick genom att låta göra en s.k. konditionsgranskning före köpet.

Fastighetens köpare har en skyldighet att bevisa skadan och att den existerade vid köpslutet varför hen alltid bör vara aktiv gentemot säljaren för att bibehålla sina juridiska rättigheter under den kommande processen. Därför är det som köpare viktigt att direkt vidta åtgärder gentemot säljaren för att undvika eventuella rättsförluster på grund av tex försent framställd reklamation av felet gentemot säljaren.  

Vi hjälper dig att göra en inledande lägesanalys på basen av tillgängligt material och vi bistår dig vid behov också med att inhämta en byggnadsteknisk eller motsvarande sakkunnigutredning över skadans art och omfattning. Vi hjälper dig också med att uppgöra en skriftlig reklamation och med att framställa ersättningsyrkanden (hävning av köpet och återbetalning av köpeskillingen, prisavdrag och” eller skadestånd) gentemot säljaren och bevakar dina intressen under den fortsatta processen vid förhandlingar med säljaren och i förlängningen vid en rättegång i domstol.