Advokatbyrå Boucht & Nikula

Din lojala partner i juridiskt utmanande situationer.

Kontakta oss

Advokatbyrå Boucht & Nikula

Din lojala partner i juridiskt utmanande situationer.

Kontakta oss

Välkommen till Boucht & Nikula, Österbottens äldsta advokatbyrå

Byråns långa erfarenhet inom branschen gör att vi vet vad som krävs för att ta till vara dina rättigheter. Vi är en advokatbyrå med erfarna, kvalificerade och engagerade medarbetare som lyssnar på dig. Vår målsättning är att skapa de bästa möjliga förutsättningarna för dig och att garantera att dina rättigheter tillvaratas på bästa möjliga sätt. Vi sköter alla typer av juridiska uppdrag, men är specialiserade inom brottsmålsjuridik, familje- och arvsrätt, avtals- och fastighetsjuridik. Byrån biträder i huvudsak enskilda personer, men vi företräder också företag och offentlig samfund. Byrån sköter också rättshjälpsärenden, i vilka klienten kan få sina rättegångskostnader ersatta helt eller delvis av statliga medel.

Advokatbyrån är grundad år 1941 och är Österbottens äldsta byrå.

Läs mer om oss

Våra tjänster

Familjerätt

Vi bistår i tvister som hänför sig till äktenskapsskillnader eller avslutande av samboförhållanden och därtill hörande ekonomiska tvister och vårdnadstvister gällande barn. Vi upprättar intressebevakningsfullmakter, äktenskapsförord, avvittringar och avtal som gäller egendomsfördelningen då samboförhållandet avslutas.

Arbetsrätt

Vi bistår i tvister som hänför sig till anställningsförhållanden, erbjuder rådgivning gällande bl.a. innehållet i arbetsavtal, parternas rättigheter och skyldigheter under anställningsförhållandet, frågor om jämställdhet och lika behandling, integritetsskyddet i arbetslivet och ändringssökande rörande tjänsteutnämningar. Vi bistår också i handläggningen av arbetsbrottmål i domstol.

Avtalsrätt

Omsorgsfullt skrivna avtal vid rätt tidpunkt utgör en fundamental del av riskhanteringen och sparar tid, pengar och affärsrelationer. Därför lönar det sig att vända sig till oss innan det uppstår juridiska oklarheter rörande ett avtal. Vi bistår med att uppgöra, kommentera och göra riskbedömningar av avtal. Vi biträder också vid olika avtalstvister.

Förvaltningsrätt

Vi erbjuder rådgivning angående frågor som berör olika förvaltningsförfaranden. Vi bistår i handläggningen av olika ärenden i förvaltningsdomstol eller högsta förvaltningsdomstolen, bl.a. ändringssökande med anledning av en kommunal myndighets beslut.

Bostads- och fastighetstvister

Skadeståndsrätt, speciellt fukt- och mögelskador samt tvister i anledning av dolda fel. Vi biträder även vid lantmäteriförrättningar och vid rättegångar i jorddomstolen.

Hälsovårdsjuridik

Vi bistår i frågor gällande bl.a. patientens rättsskydd, patientskador och därtill hörande ersättningsanspråk.

Brottmål

Vi sköter uppdrag både som försvarare och som brottsofferbiträden i alla typer av brottsmålsärenden.

Arvsrätt

Vi upprättar bland annat bouppteckningar, arvskiften och testamenten.

Medarbetare

Peter-nygard-advokat

Peter Nygård

Advokat, vicehäradshövding

Peter Nygårds specialområden är familje- och arvsrätt samt att fungera som rättegångsbiträde för målsäganden i brottmål.

Bjorn-boucht-advokat

Björn Boucht

Advokat, vicehäradshövding

Björn Bouchts specialområden är brottmål, arbetsrätt, fukt- och mögelskador, bostads­aktie­bolags­ärenden, patient­skadeärenden och vårdnadstvister. Jag arbetar på svenska, finska och engelska.
Läs mera

Alex-rauhala

Alex Rauhala

Biträdande jurist

Frej-forsen

Frej Forsén

Byråassistent

finlands-advokatforbund

Vi är medlemmar i Finlands Advokatförbund

Ta kontakt

Om ni har någon fråga kring ett juridiskt problem, tveka inte att höra av er till oss.