Advokatbyrå Boucht & Nikula

Din lojala partner i juridiskt utmanande situationer.

Kontakta oss

Advokatbyrå Boucht & Nikula

Din lojala partner i juridiskt utmanande situationer.

Kontakta oss

Välkommen till Boucht & Nikula, Österbottens äldsta advokatbyrå

Byråns långa erfarenhet inom branschen gör att vi vet vad som krävs för att ta till vara dina rättigheter. Vi är en advokatbyrå med erfarna, kvalificerade och engagerade medarbetare som lyssnar på dig. Vår målsättning är att skapa de bästa möjliga förutsättningarna för dig och att garantera att dina rättigheter tillvaratas på bästa möjliga sätt. Vi sköter alla typer av juridiska uppdrag, men är specialiserade inom brottsmålsjuridik, familje- och arvsrätt, avtals- och fastighetsjuridik. Byrån biträder i huvudsak enskilda personer, men vi företräder också företag och offentlig samfund. Byrån sköter också rättshjälpsärenden, i vilka klienten kan få sina rättegångskostnader ersatta helt eller delvis av statliga medel.

Advokatbyrån är grundad år 1941 och är Österbottens äldsta byrå.

Läs mer om oss

Våra tjänster

Familjerätt

Vi har lång erfarenhet och stor kunskap inom det familjerättsliga området. Vi hjälper i alla tvister som hänför sig till äktenskaps­skillnader, till avslutande av sambo­förhållanden eller till vårdnads­tvister. Vi upprättar alla handlingar inom familjejuridiken som bouppteckningar, arvskiften, testamenten, gåvobrev, intresse­bevaknings­fullmakter, äktenskaps­förord, avvittringar och avtal som gäller egendoms­fördelningen då samboförhållandet avslutas.

Läs mera om skilsmässa Läs mera om bodelning Läs mera om äktenskapsförord Läs mera om intressebevakning Läs mera om vårdnad och boende

Arvsrätt

Vi upprättar testamenten, bouppteckningar och arvskiften. Ett dödsfall för med sig en rad praktiska och ekonomiska frågor. En bouppteckning ska förrättas inom tre månader från dödsdagen och sändas in till Skatteförvaltningen. Ett arvskifte ska för att vara giltigt vara skriftligt och bevittnat av två vittnen. Vi hjälper dig med mångårig erfarenhet även i svåra arvskiften, där du behöver hjälp för att ta till vara dina intressen.

Läs mera om arv och testamente Läs mera om skötsel av dödsbo

Brottmål

Vi besitter bred kunskap och erfarenhet av brottmål och bistår dig för att ge bästa möjliga biträde vid kontakt med polis, åklagare och vid rättegång. Vi åtar oss uppdrag som offentlig försvarare, privat försvarare och målsägandebiträde.

Är du misstänkt för ett brott?
Läs mera här
Har du blivit utsatt för ett brott?
Läs mera här

Bostads- och fastighetstvister

Skadeståndsrätt, speciellt fukt- och mögelskador samt tvister i anledning av dolda fel. Vi biträder även vid lantmäteriförrättningar och vid rättegångar i jorddomstolen.

Har du sålt t.ex. ett egnahemshus eller en sommarstuga som visar sig vara fukt – eller mögelskadat?
Läs mera här
Har du köpt t.ex. ett egnahemshus eller en sommarstuga som visar sig vara fukt – eller mögelskadat?
Läs mera här

Arbetsrätt

Vi bistår i tvister som hänför sig till anställningsförhållanden, erbjuder rådgivning gällande bl.a. innehållet i arbetsavtal, parternas rättigheter och skyldigheter under anställningsförhållandet, frågor om jämställdhet och lika behandling, integritetsskyddet i arbetslivet och ändringssökande rörande tjänsteutnämningar. Vi bistår också i handläggningen av arbetsbrottmål i domstol.

Avtalsrätt

Omsorgsfullt skrivna avtal vid rätt tidpunkt utgör en fundamental del av riskhanteringen och sparar tid, pengar och affärsrelationer. Därför lönar det sig att vända sig till oss innan det uppstår juridiska oklarheter rörande ett avtal. Vi bistår med att uppgöra, kommentera och göra riskbedömningar av avtal. Vi biträder också vid olika avtalstvister.

Förvaltningsrätt

Vi erbjuder rådgivning angående frågor som berör olika förvaltningsförfaranden. Vi bistår i handläggningen av olika ärenden i förvaltningsdomstol eller högsta förvaltningsdomstolen, bl.a. ändringssökande med anledning av en kommunal myndighets beslut.

Hälsovårdsjuridik

Vi bistår i frågor gällande bl.a. patientens rättsskydd, patientskador och därtill hörande ersättningsanspråk.

Medarbetare

Peter-nygard-advokat

Peter Nygård

Advokat, vicehäradshövding

Peter Nygårds specialområden är familje- och arvsrätt samt att fungera som rättegångsbiträde för målsäganden i brottmål.

Bjorn-boucht-advokat

Björn Boucht

Advokat, vicehäradshövding

Björn Bouchts specialområden är brottmål, arbetsrätt, fukt- och mögelskador, bostads­aktie­bolags­ärenden, patient­skadeärenden och vårdnadstvister. Jag arbetar på svenska, finska och engelska.
Läs mera

Alex-rauhala

Alex Rauhala

Biträdande jurist

Har arbetat på advokatbyrån vid sidan om studierna sedan 2019 och som jurist sedan november 2022. Hjälper dig bland annat med testamenten och intressebevakningsfullmakter.

Elin Hautamäki

Elin Hautamäki

Byråassistent

finlands-advokatforbund

Vi är medlemmar i Finlands Advokatförbund

Ta kontakt

Om ni har någon fråga kring ett juridiskt problem, tveka inte att höra av er till oss.