Boucht & Nikula

Tjänster & priser

Tjänster

Advokatbyrå Boucht & Nikula utför juridiska uppdrag på finska, svenska och engelska. Byrån mottar också uppdrag från utlandet.

På advokatbyrån verkar för närvarande två advokater, Peter Boucht och Peter Nygård samt juris magister Nathalie Brännkärr. Båda är medlemmar i Finlands Advokatförbund. Lagman Lennart Johansson fungerar som byråns konsulterande jurist.

Vi är en av de advokatbyråer som tjänstgör som juridiska rådgivare för medlemmarna Österbottens företagarförening.

Våra tjänster


Familjerätt
Vi bistår i tvister som hänför sig till äktenskapsskillnader eller avslutande av samboförhållanden och därtill hörande ekonomiska tvister och vårdnadstvister gällande barn. Vi upprättar intressebevakningsfullmakter, äktenskapsförord, avvittringar och avtal som gäller egendomsfördelningen då samboförhållandet avslutas.

Arvsrätt
Vi upprättar bland annat bouppteckningar, arvskiften och testamenten.

Bostads- och fastighetstvister
Skadeståndsrätt, speciellt fukt- och mögelskador samt tvister i anledning av dolda fel. Vi biträder även vid lantmäteriförrättningar och vid rättegångar i jorddomstolen.

Tvistemål
Vi handhar alla former av tvisteärenden, i synnerhet tvister avseende skador på fastigheter och aktielägenheter, arbets- och avtalstvister, trafikärenden mm.

Brottsmål
Vi sköter uppdrag både som försvarare och som brottsofferbiträden i alla typer av brottsmålsärenden.

Övriga ärenden
Vi uppgör olika avtal för att undvika tvister. Det lönar sig att vända sig till oss redan innan det uppstår ett eventuellt juridiskt problem.


Priser

Byråns fakturering grundar sig på den tid som använts vid utförandet av uppdraget.

Timarvode
Sedvanliga uppdrag: 150-200 euro/h Uppdrag som kräver specialkunskap: 200-280 euro/h

I alla våra priser ingår 24% mervärdesskatt.